01

High Availability

همیشه در دسترس بودن از ویژگی های nova cloud میباشد. با این ویژگی با کمترین دانتایم ممکن مواجه خواهید شد.

02

Scalability

مقیاس پذیری از دیگر ویژگی های nova cloud است. با این ویژگی دیگر میزان منابع مساله نخواهد بود و در صورت نیاز هر مقدار منابع بدون دانتایم افروده خواهد شد.

03

Reliability

با استفاده از زیرساخت ابری nova از قابلیت اطمینان بسیار بالایی برخوردار خواهید بود و تمامی دغدغه های مدیریت سیستمی از شما رفع شده و شما تنها به بیزینس خود تمرکز خواهید کرد.

نووا nova infinite
فعال در حوزه زیرساخت های ابری Cloud Computing

مجموعه گسترده ای از محصولات و خدمات ابری که میتوان از آن به عنوان زیرساختی برای اجرای برنامه های پیچیده و مقیاس پذیر استفاده نمود. استفاده از محصولات ابری nova میتواند شما را سریع تر، امن تر و قابل اطمینان تر کند در حالی که هزینه های شما نیز تا میزان قابل توجهی کاهش یابد.

Nova Infinite
Solutions

مجموعه گسترده ای از محصولات و خدمات ابری که میتوان از آن به عنوان زیرساختی برای اجرای برنامه های پیچیده و مقیاس پذیر استفاده نمود. استفاده از محصولات ابری nova میتواند شما را سریع تر، امن تر و قابل اطمینان تر کند در حالی که هزینه های شما نیز تا میزان قابل توجهی کاهش یابد.

Private, Public and Hybrid Cloud

ایجاد و پشتیبانی زیرساخت های ابری درون سازمانی عمومی و در آمیخته

Cloud Computing

رایانش ابری و پردازش پروسه ها در زیر ساخت ابری

Internet Of Things

اینترنت اشیا. زیرساختی با قابلیت پیاده سازی پروتوکل های سخت افزاری و همچنین پلتفرمی برای پیاده سازی اینترنت اشیا.

High Performance Computing

پردازش با عملکرد بالا. بیشترین عملکرد با منابع موجود.

محصولات nova infinite

ابر اختصاصی (Private Cloud)

ابر خصوصی به منظور استفادهییک واحد یا سازمان ایجاد شده و مختص خدمترسانی به نیازهای همان واحد یا سازمان میماند. البته با وجود این مساله، ابر همچنان باید در خارج از موسسه و در فضای مخصوص دیتاسنتر باقی بماند تا مفهوم ابر به آن اطالق شود. مدیریت یک ابر خصوصی میتواند به شیوهیداخلی )توسط واحدی که از این ابر استفاده میکند( یا توسط شخص یامرکز ثالث )که ابر را برای واحد مذکور مدیریت خواهد کرد( صورت پذیرد.

ابر عمومی (Public Cloud)

پر واضح است که ابرهای عمومی برایاستفادهی عموم افراد در دسترس قرار دارند. از منظر ساختاری، تفاوت به خصوصی بجز در ارائه دسترسی به اشخاصی که امکان استفاده از این سرویسها را دارند میان ابر خصوصی و عمومی وجود ندارد.

ابر آمیخته (Hybrid Cloud)

زمانی که یک ارائه کنندهی خدمات ابری، هم سرویس عمومی و هم خصوصی ابری را ارائه کند، آنچه با آن مواجه هستیم را ابر آمیختهنام خواهیم نهاد. چنین رخدادی برای نمونه زمانی اتفاق میافتد که دو ابر جدا از یکدیگر، برای اشتراک عملکردها به یکدیگرپیوستهیا زمانی که یک کمپانی بخصوص، به تکامل و گسترش سیستمهای خود به منظور ارائهی سرویسهای جدید میپردازد.

ابر ذخیره سازی فایل (Storage Cloud)

فضا و زیرساخت ابری همیشه در دسترس (Available High)و مقیاس پذیر (Scalable)به همراه اپلیکیشن وب برای آپلود، دانلود و به اشتراک گذاری فایل.

سرور اپلیکیشن همیشه در دسترس (High Available)

سرور اپلیکیشن که به صورت خوشه ای میباشد و از آن چندین redundantموجود است، در صورت fail شدن یکی از این سرور ها دیگری load را پاسخ خواهد داد.

سرور اپلیکیشن مقیاس پذیر (Scalable)

سرور اپلیکیشن که به صورت خوشه ای میباشد و تراکنش ها توسط Balancer Load بر روی این سرور ها توزیع میشوند، در صورت افزایش Load میتوان بدون fail شدن خوشه منابع را افزایش داد و Load را پاسخ داد.

سرور دیتابیس همیشه در دسترس (High Available)

سرور دیتابیس که به صورت خوشه ای میباشد و از آن چندین redundantموجود است، در صورت fail شدن یکی از این سرور ها دیگری load را پاسخ خواهد داد.

سرور دیتابیس مقیاس پذیر (Scalable)

سرور دیتابیس که به صورت خوشه ای میباشد و تراکنش ها توسط Balancer Load بر روی این سرور ها توزیع میشوند، در صورت افزایش Load میتوان بدون fail شدن خوشه منابع را افزایش داد و Load را پاسخ داد.

متعادل کننده بار (Load Balancer)

متعادل کننده بار یا Balancer Load که درخواست ها را به صورت عادالنه میان سرور های خوشه توزیع می کند.